תנאי שימוש

 1.  הקדמה 
  1. חברת DealTas (להלן: "האתר", "החברה״) בכתובת www.DealTas.com היא חברה המאוגדת תחת חוקי מדינת מסצ׳וסטס, ארה"ב. אנו מסייעים, בין היתר באמצעות האתר, ברכישה נכונה של מוצרים בשוק האמריקאי, הזמנת מוצרים ומשלוחים לישראל, הן ביבוא אישי והן ביבוא מסחרי עם נסיון מעל 15 שנים.
  2. לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד ולהיפך.
  3. עצם הגלישה באתר, אתה מכיר בכך שתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") יוצרים הסכם משפטי מחייב בין כל אדם או ארגון הגולש או עושה שימוש כלשהו באתר לבין לכל דבר ועניין DealTas. יש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן הם מחייבים. היה ואינך מסכים עמם, אנא הימנע משימוש באתר ועזוב אותו כעת. 
  4. כל התייחסות באתר לרבות בסימון - $, משמעה דולר ארה"ב. התשלום ל-DealTas יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או חיוב חשבון PayPal. במקרים חריגים התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לארה״ב בלבד.
  5. חישוב עלויות השילוח הינן בהתאם למשקל בפאונד ומימדים באינצ׳ים. 
  6. שימושך באתר מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש ומהווה הצהרה כי קראת והבנת את תנאי השימוש המחייבים אותך ואותנו כאחד. אינך חייב להסכים לתנאי השימוש, במידה ואינך מסכים לאמור,   עליך לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו לרבות שירותיו.
 2. מי זכאי לקבל מאיתנו שירות -ֿ
  1. DealTas מעניקה שירותים לבני 18 ומעלה. בעת ספק מצד החברה לזיהוי הלקוח לפי הנתונים שבידיה, DealTas תהיה רשאית לבקש כל מסמך מזהה כגון תעודת זהות וכו׳.
  2. DealTas שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות, עסקאות, שילוחים ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדית ללא תנאים וללא הודעה מראש, בין היתר במקרים בהם היא מגלה כי הלקוח אינו בגיל האמור לעיל או שהלקוח הפר את תנאי השימוש באתר. זאת כל עוד לא ייגרם ללקוח נזק בתחום אחריותה של DealTas.
 3. שימוש באתר ושינוי תנאי השימוש - 
  1. DealTas שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים, באמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר או משלוח הודעה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נוסח המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. הוראות אלו מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל פי תנאי שימוש אלו ואינן גורעות מהן מאומה.
  2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים לרבות פייסבוק, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו, למעט במקרים ש-DealTas תחריג.
  3. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע ובתכנים הקיימים בו הינם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
  4. חל איסור על שימוש בתכנים של האתר באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש נעשה בהתאם לאותה הרשאה. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  5. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
  6. אם תתבקש על ידינו למסור פרטים, הנך מחויב למסור לנו אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.
  7. על מתעניינים בשירותי החברה שעושים שימוש באתר הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים מוטלת החובה לוודא כי שימושם נעשה בהתאם לדין, ובכלל זה בהתאם לחוק.
 4. פרטי ההתקשרות וזמני פעילות -
  1. מייל שירות הלקוחות - [email protected]
  2. זמני הפעילות - ימי שני עד שישי, בין השעות 9:00 - 17:00 (שעון בוסטון) / 16:00-23:59 (שעון ישראל). 
  3. זמני פעילות הצ׳ט   - ימים שני עד שישי בין השעות 13:00 - 21:00 (שעון ישראל).
  4. משרד והמחסן סגורים במהלך הסופ״ש וחגים (ישראליים ואמריקאים).
 5. השירותים שמעניקה DealTas:

   בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, תספק DealTas למשתמשים, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת, בקצרה השירותים העיקריים הם: פרטים אודות השירותים שאנו מעניקים מפורטים באתר בעמוד "השירות שלנו"

  1. כתובת בארה״ב – DealTas מספקת כתובת בארה"ב למשלוח מוצרים שרכשת בעצמך בארה"ב. לאחר הגעת המוצרים למחסניה, DealTas תספק שירותי אריזה מחדש תוך צמצום משקל מיותר במידה וניתן, הסרת אריזות חיצוניות ומשלוח לכתובתך בישראל. אריזה מחדש וצמצום החבילה ניתן לשיקול הדעת של DealTas הבלעדי ואופי המוצרים נלקח בחשבון לדוגמא מוצרים שבירים ומוצרי אספנות. חל איסור מוחלט להשתמש בכתובת שניתנה ללקוח לצרכים שאינם קשורים להתקשרות בינו לבין DealTas.
  2. שירותי רכישה (קונים בשבילך) – DealTas מבצעת רכישה עבורך מוצרים שאין באפשרותך להזמין ישירות מישראל. ברכישה זו אתה תשלח אלינו קישור לכל מוצר שאתה חפץ בו, בצירוף כל אופציות הבחירה שלו (צבע, מידה וכו׳) ואנחנו נבצע את ההזמנה עבורך. לפני התשלום עבור הרכישה, אנו נשלח לאישורך צילום מסך של ההזמנה ביחד עם עלות התשלום. לאחר שאישרת את פרטי הרכישה והתשלום, נשלים את הרכישה, בהתאם לפרטי ההזמנה שנשלחה אליך לאישור. 
   התשלום עבור הרכישה הינו: עלות מוצר + 2$ לכל פריט + 10% מסכום הרכישה של הקניה, זאת בשל העלויות הכרוכות בקניה ובתשלום עבור הרכישה. יובהר כי כל הזמנה של מוצר אינה ניתנת לביטול וכפופה לאישור מאת DealTas .DealTas שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הזמנה ו/או להגביל מבחינה כמותית את ההזמנה. ההזמנה תחשב כמאושרת לאחר שDealTas תאשר את קבלת ההזמנה במחסן. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הרכישה שבוצעה עבורו בשירות זה יתכנו עלויות ביטול עסקה בסך 6 דולר ועד 20% מגובה העסקה לשיקול דעת חברת DealTas.
  3. שירותי אריזה – לאחר הגעת החבילה אלינו ובטרם שליחתה אליך, DealTas פותחת את החבילה ומצמצמת נפח ומשקל מיותרים (במידה וניתן) בכדי להוזיל עלויות שילוח מיותרות ולשלוח את החבילה בצורה האופטימלית לשילוח. 
   במעמד ההרשמה באתר כל לקוח מתבקש לסמן אישור לגבי צמצום חבילות. במידה ואתה מעוניין שהמוצר ישאר באריזתו המקורית, יש לציין זאת במייל לשירות הלקוחות [email protected] מייד לאחר ביצוע ההזמנה ולפני הגעת החבילה אלינו. באריזה מחדש את החבילה הינך מסכים כי לא תהיינה לך טענות או דרישות בנוגע לפגיעה ביכולת החזרת המוצר.
  4. החזרת מוצרים - כחלק מהשירות שלנו, אנו שמחים להעניק לכל לקוח שכבר ביצע שילוח איתנו בעבר טיפול בחזרה ראשונה של חבילה ללא תוספת תשלום. זאת ללא קשר לעלות המשלוח חזרה למוכר (במידה והמשלוח על חשבונך). החל מההחזרה השנייה והלאה, תגבה עלות עבור השירות בסך $10 לכל חבילה, זאת ללא קשר לעלות המשלוח חזרה למוכר (במידה והמשלוח על חשבונך). עבור לקוח חדש (שטרם ביצע שילוח ארצה איתנו) - עלות הטיפול שלנו בהחזרה לספק הינה $10 ללא קשר לעלות המשלוח חזרה למוכר (במידה והמשלוח על חשבונך). במידה והשילוח חזרה על חשבון הספק, יש לשלוח לנו תווית שילוח (לייבל החזרה) לצורך שילוח החבילה חזרה אליו.
  5. תנאים והגבלות להחזרות
   1. החזרת הזמנה (או חלקה) ללא עלות עבור השירות, מוגבלת לפעם אחת בלבד לכל לקוח למעט לקוחות אשר מנויים באחד ממסלולי המנויים שלנו (בהתאם לתנאי המנויים).
   2. עלות שילוח פריט שכבר הגיע לארץ ונשלח בחזרה למשרדנו תהיה על חשבונך.
   3. החזרת פריט לספק לא מבטלת את דמי האחסון של החבילה במחסננו.
   4. השירות נועד להחזרת החבילה לשולח בלבד.
   5. שירותים נוספים כפי שתאפשר DealTas מאת לעת, לכל המשתמשים או חלקם, לפי שיקול דעתה ניתנים בנפרד ואינם תלויים זה בזה והחברה תהיה רשאית להסכים או לסרב לספק אי אילו מהשירותים לאיזה מהמשתמשים, בהתאם לאמור בתנאי השימוש ולפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
  6. שירותי Fulfillment (מילוי הזמנות) - מגוון הפעולות שבהם מטפל המרכז הלוגיסטי שלנו בארה״ב בהזמנות אי קומרס עד למסירה ללקוח הסופי. 
  7. שירותי מחסן לארגונים גדולים - מניפה רחבה של שירותים לוגיסטיים מותאמים ספציפית ללקוחותינו העסקיים.
 6. התחייבות רמת השירות (SLA) בכתובת בארה״ב -
  1. זמן המענה לפנייה בדוא"ל - עד לסוף יום עסקים הבא לאחר קבלת הפנייה.
  2. ֿזמן סריקת קבלת חבילה במחסנינו - מיידי לכל המאוחר עד לסוף יום העסקים הבא לאחר קבלת החבילה.
  3. זמן עדכון חבילה בחשבון הלקוח - עד לסוף יום העסקים הבא לאחר קבלתה.
  4. זמן אישור חשבונית רכישה - עד לסוף יום העסקים הבא לאחר העלאתה למערכת.
  5. שילוח החבילה - עד לסוף יום העסקים הבא לאחר ביצוע התשלום. מספר המעקב יעודכן עד לכמה ימי עסקים לאחר ביצוע השילוח.
  6. בדיקות מחסן עשויה לקחת 1-2 ימי עסקים.
 7. ** במהלך תקופת החגים העמוסה (לרוב בין חודשי נובמבר עד סוף ינואר) כמו בבלאק פריידיי, עומס החבילות המגיעות אלינו גבוה מהרגיל, לכן בתקופה זו, קליטת החבילות מעט מתעכבת. אנחנו תמיד ניתן עדכון לייב על הסטטוס.


 8. פתיחת חשבון באתר -
  1. כדי להתחיל להשתמש בשירותים המוצעים דרך האתר, יש צורך לפתוח חשבון משתמש (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת באתר. מידע שיועבר אודות המשתמש במסגרת פתיחת החשבון ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  2. DealTas רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי וללא התראה מראש אם הפרטים שהמשתמש מסר חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי או בקרות אירוע חריג. החשבון הפרטי הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או שימוש של אדם אחר אשר אינו בעל החשבון. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלו מאובטחים ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם גילוי ו/או אובדן שם המשתמש ו/או הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממעשה מכוון או מחדל רשלני של החברה. במידה ויש צורך בקבלת שם המשתמש ו/או סיסמא חדשים, יוכל בעל החשבון לעשות זאת ע"י פנייה במייל לשירות הלקוחות בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש DealTas, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  3. לא ניתן לשנות פרטי חשבון פרטי (למעט הוספת כתובת שילוח לישראל) ללא פנייה לשירות הלקוחות עם הבקשה - במידה ויש צורך בשינוי, יוכל בעל החשבון לעשות זאת ע"י פנייה במייל לשירות הלקוחות בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש DealTas, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר במידה וישנה התחזות ו/או זיוף מידע.
 9. מדיניות ותנאי השילוח
  1. לאחר ביצוע הרכישה ע״י הלקוח, תשלח ההזמנה לכתובת בארה״ב שסיפקנו. מועד הגעת ההזמנה למחסני DealTas תלוי בהסכמות בינך לבין המוכר בעת הרכישה. 
  2. החבילה תעודכן בחשבונך עד לסוף יום העסקים הבא מרגע המסירה לנו וישלח לך מייל מעדכן לכתובת האימייל אותה עדכנת בחשבונך. החבילה נחשבת כ"התקבלה" במחסני החברה - מרגע שנסרקה במחסנינו. במידה וטרם נסרקה במחסני החברה, החבילה לא תחשב ככזו ש"התקבלה" בידי החברה בשום מקרה. אחריות החברה על החבילה מתחילה מרגע קבלתה/ סריקתה כאמור. 
  3. עדכון החבילה בחשבון נעשה לאחר שצומצמה (אלא אם הלקוח שלח מייל עם הוראות אחרות טרם הגעת החבילה למחסנינו). נעליים ישלחו ללא קופסת הנעליים אלא אם תשלח אלינו בקשה לשמור על הקופסאות לפני הגעת החבילה למחסנינו.
  4. העברת חבילה וחשבון לחשבון אחר אינה אפשרית.
  5. את החשבונית רכישה/אישור הזמנה יש לצרף דרך החשבון הפרטי ישירות או דרך הלינק במייל המעדכן שקיבלת. 
  6. אישור החשבונית מתבצע עד לסוף יום העסקים הבא מרגע העלאתה.
  7. לאחר אישור החשבונית תהא לך אפשרות בחירה מתוך אופציות השילוח המפורטות בדף אופציות השילוח שלנו.
  8. זמן יציאת החבילה ממחסן DealTas יהיה עד לסוף יום העסקים הבא לאחר קבלת התשלום עבור השילוח. ימי עסקים לא יכללו את יום המשלוח, ימי שבת-ראשון או מועדים וחגים ישראלים/ אמריקאיים וגורמים בלתי צפויים (עיכובים בשל עיצומים, תנאי מזג האוויר, קצב עבודתו של המכס וכד').
  9. כל פנייה לשירות הלקוחות לא עוצרת את ספירת ימי האחסון.
  10. בכל פניה בנושא אובדן/נזק או איתור חבילה, זמן המענה יכול לארוך עד 21 ימי עסקים.
 10. רשימה חלקית של מוצרים אסורים להטסה ושילוח-

   בטריות ליתיום - מתכת וליתיום-יון רזרביות (שאינן מחוברות למכשיר ייעודי להן - מטען לא מכשיר ייעודי)

   מוצרים דליקים שאינם עומדים בנהלי התעופה של מוצרים דליקים ומסוכנים.

   מוצרים נוזליים וחומרים מוצקים דליקים - ניתנים להטסה תחת הוצאת אישורי הטסה ואריזה לפי התקן.

   כגון בשמים, לקים, מצתים שיש להטות לפני שמציתים אותם, דלק למציתים, גפרורים, מציתים, צבעים וחומרים מדללים*

   מיכלי לחץ למיניהם כגון דאודורנטים.

   גזים דחוסים (מוקפאים, דליקים, בלתי דליקים ורעילים) כגון בוטאן וחמצן, חנקן נוזלי, מיכלי חמצן לצלילה תת-מימית, מיכלי גז דחוס.

   חומרים מאכלים, כגון חומצות, חומרי בסיס, סוללות מופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית.

   חומרי נפץ, תחמושת (כולל כדורים/תרמילים ריקים), אקדחים, זיקוקין, פיקות כדורי אקדח

   חומרים רדיו-אקטיביים.

   תיקי מנהלים עם מנגנוני אזעקה.

   חומרים מחמצנים, כגון אבקות הלבנה ומי חמצן.

   רעלים וחומרים מדבקים, כגון קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וחומרים המכילים וירוסים חיים

   פריטים נוספים, כגון חומרים ממוגנטים, חומרים פוגעים או כאלו שגורמים לגירוי.

   - ניתן לקבל מידע נוסף באתר IATA.

   1. בהתאם לנהלי התעופה, עבור שילוח מוצרים דליקים נדרשים אישורי הטסה מיוחדים ואריזות בעלות תקן מיוחד. ניתן לשלוח את המוצרים בשילוח אקספרס או ימי באוויר בלבד, כאשר עלות הוצאת אישורי ההטסה המיוחדת הינה בתוספת תשלום בסך $20 לכל חצי ליטר או חלקו. עלות זו הינה נפרדת מעלות השילוח הסטנדרטית. בעקבות הוצאת אישורי ההטסה יתכן וזמן השילוח יהיה ארוך יותר.
 11. שילוח למדינות שאינן ישראל - 
  1. DealTas מבצעת שילוח לכל מדינות העולם. השילוח מבוצע באמצעותינו, חברות הבלדרות המוכרות או רשות הדואר.
  2. DealTas אינה בקיאה בחוקיות היבוא והמיסוי של כל מדינה ומדינה. לכן, האחריות לבדיקת חוקיות היבוא והמיסוי הינה על שולח החבילה בלבד. בהתאם לכך, כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש במידע המופיע באתר ו/או מקבלת השירותים באמצעות האתר, הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. יש לפנות למייל שירות הלקוחות שלנו [email protected] לקבלת מענה ועלויות שילוח.
 12. תשלום עבור שירותים -
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או
  2. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או בחשבון פייפאל של צד שלישי כלשהו, השימוש באמצעי תשלום אלו ייעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל, והמשתמש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לשימוש זה, וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל נזק, תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי או הפייפאל כאמור.
  3. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים אותם יזין במהלך ביצוע ההזמנה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין. מובהר בזאת כי תשלום שלא אושר באמצעות קבלת אישור חברת האשראי/ פייפאל/ בנק כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
  4. באשר לשירות אישי - הייבוא האישי מוגבל לצריכה אישית בלבד. לכל קטגוריית מוצרים, ישנה כמות פריטים אותם ניתן לייבא במסגרת הייבוא האישי לצריכה פרטית. ישנם מוצרים אשר אינם ניתנים לייבוא לישראל או קיימות מגבלות לגבי ייבואם לרבות, אך לא רק, הוצאת אישור לפני ייבוא. עליך לבצע בירור מעמיק מול אתר המכס בנוגע לדרישות המיסוי והיבוא. כל מידע שתקבל מהחברה לרבות שירות הלקוחות הינו בגדר המלצה ואינו מסיר אחריות מבדיקתך באתר המכס.
  5. באשר לייבוא מסחרי – באחריות היבואן המסחרי לבחון את הצורך באישורים, רישיונות, ותקני יבוא בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיים. כל עסקה לרכישת המוצרים הנ"ל היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש בגין כך.
  6. כל הזמנה של מוצרים האסורים על פי חוק ליבוא לישראל לא תשלח לארץ אך תחויב בדמי טיפול בגובה של 15 דולר ובתוספת תשלום עבור משלוח לכתובת אחרת וביטוח. משלוח חזרה לכתובת שתבחר במדינה בה נמצאת הכתובת הבינלאומית יבוצע על ידי חברה מקומית. DealTas אינה נושאת בשום אחריות לגבי החזרת המוצר במקרה זה. חבילה שאינה מותרת למשלוח לישראל כאמור, ואשר תמורת דמי הטיפול, עלות ההחזרה, הביטוח ואחסנה כאמור לא הוסדרה במשך 30 ימים, החבילה תוגדר כחבילה ללא דורש והיא תוסר מחשבונך לצורך תרומה לאחת מהעמותות פה בבוסטון, זאת ללא כל התראה מראש. במידה והכתובת החזרה אינה נכונה עלויות השילוח החוזר חלות על עליך.
  7. במקרה של שילוח חבילה בתוך ארה״ב ו/או שילוח למדינה אחרת שאינה ישראל, DealTas אינה מבצעת את השילוח ואינה אחראית לשילוח כל תפקידה להכין את החבילה לאיסוף, להכין ניירת מתאימה, למסור את החבילה לחברת השילוח המקומית וכיוצ"ב. החברה אינה אחראית בשום אופן לביצוע השילוח, למוצר נשוא השילוח או לכל נזק שייגרם למוצר. עבור הטיפול כאמור ישלם המשתמש לחברה סך של 15 דולר וכן תשלום עבור אחסנה. בנוסף לתשלום דמי טיפול ודמי אחסנה, ישלם המשתמש לחברה את עלות השילוח שתוטל על החברה על ידי החברה שתבצע את השילוח וכן עלות ביטוח. במקרה שהמוצר הושב למחסני החברה על ידי חברת השילוח המקומית מכל סיבה שהיא כגון כתובת שאינה נכונה וכיוצ"ב, יחולו תשלומים זהים עבור טיפול מחדש.
  8. המשלוחים יבוצעו ע"י חברות מוכרות הן בתעופה והן חברות השליחים בישראל או בארה״ב. DealTas שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את חברת השילוח ו/ או השליחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  9. מועד יציאת המוצר מהמרכז הלוגיסטי של החברה בחו"ל במשלוח אווירי יהיה עד לסוף יום העסקים הבא (2) ממועד התשלום עבור המשלוח. זאת בכפוף: (1) מועד ביצוע התשלום עבור השילוח; (2) מקום הטסה פנוי; (3) עיכובים בתקופת החגים העמוסה או אירועים אשר אינם בשליטתו כגון מזג אויר, תעופה, מכס וחברת השליחים. עיכובים באספקת המשלוחים ו/או ביציאת המשלוחים מהמרכז הלוגיסטי, והמשתמש מודע ומסכים לכך ולא תהיה לו כל טענה בנושא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 13. שירות "קונים עבורך"
  1. במסגרת האתר מספקת החברה שירות בו היא רוכשת עבורך מוצר ספציפי בהתאם ללינק/ ים שנשלחו על-ידי המשתמש בטופס אשר מופיע באתר או במייל ישירות לשירות הלקוחות. מובהר בזאת, כי בחירת המוצר חלה על המשתמש באופן בלעדי.
  2. כל חבות לטיב המוצר, איכותו, תקינותו, התאמתו וכו' או למתן אחריות לגביו. כל דרישה או תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא שתהיה לך, תופנה אך ורק כנגד היצרן ו/או הספק ממנו רכשה DealTas את המוצר עבורך. DealTas אינה אחראית בשום אופן להעיל.
  3. לפני ביצוע ההזמנה מאתר היצרן/ מוכר על הלקוח לבדוק, בין היתר, האם המוצר מותר ביבוא או דורש אישורי יבוא לישראל או לכל מדינה שיבחר. 
  4. הבעלות על המוצר תעבור למשתמש עם קבלת המוצר.
  5. אין לחברה כל אחריות על זמן שילוח המוצר בתוך ארה"ב או על עיכובים או בעיות אחרות החלות מרגע הזמנת המוצר, שכן זמני האספקה של המוצר תלוי בזמינות המוצר אצל הספק בארה"ב.
  6. זמני אספקת ההזמנה עד לבית המשתמש תלויים בזמינות המלאי באתר אשר בו הוא הורה לחברה לבצע את הקניה עבורו, ואינם כוללים את זמן המשלוח לישראל עפ"י סוג המשלוח שבחר.
  7. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות שאינן תלויות בחברה, כגון חוסר במלאי באתר בו הורה המשתמש לחברה לבצע את הקניה עבורו, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, החברה תיצור קשר עם המשתמש לעדכון בנוגע להמשך הרכישה.
  8. בשירות ״קונים בשבילך״, ישלח לך הצעת מחיר עד לסוף יום עסקים הבא ממועד קבלת הפנייה. ניתן לבטל עסקה בהתאם למדיניות ביטול העסקה של DealTas ובכפוף לביטול העסקה על ידי הספק/יצרן ממנו נרכש המוצר עבורך.
  9. זיכוי עבור תשלום הרכישה יבוצע לאחר ש-DealTas זוכתה עבור התשלום שביצעה ליצרן/ מוכר.
  10. החברה רשאית לסרב לבצע רכישה בשירות ״קונים בשבילך״, לבטל רכישה בשירות זה ועוד בהתאם לשיקול דעתה.
  11. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבון פייפאל או העברה בנקאית בהתאם לשיקול דעת החברה.
 14. מדיניות החזרת מוצרים
   שירות ההחזרה שלנו מתבצע בהתאם לתנאי המוכר ממנו בחרת לבצע את הרכישה. במידה והחבילה התקבלה כבר בישראל - עליך לשלוח את החבילה עצמאית לכתובתך הפרטית במחסני החברה. באחריותך לוודא שהחבילה אכן הגיעה והכל מבוצע בהתאם לתנאי ההחזרה של המוכר. מובהר, כי DealTas אינה אחראית על המוצר ועלות שילוחו בתהליך ההחזרה והמוצר אינו מבוטח על ידי החברה. אבדן או נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרמו בתהליך ההחזרה יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח, לא תשמע כל טענה של המשתמש כלפי החברה. במידה והחבילה עדיין במחסני החברה - עליך לברר את כל תנאי ההחזרה של המוכר, להעבירם בצורה ברורה במייל לשירות הלקוחות ובהתאם לכך החברה תמשיך בתהליך ההחזרה עבורך.
 15. תשלום וחישוב עלויות שילוח
  1. מחירון ניתן למצוא באתר בדף העלויות וחישוב הערכות עלות שילוח ניתן לבדוק בדף המחשבונים.
  2. עלויות סופיות מתקבלות לאחר שהחבילה מתקבלת במחסני DealTas נשקלת ונמדדת, עד אז מדובר בהערכות עלות.
  3. עלויות המסים הסופיות ייקבעו על ידי המכס עם הגעת החבילה למעמד השחרור בארץ 
  4. התשלום ל-DealTas יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או חיוב חשבון PayPal.
  5. חישוב דמי השילוח נקבע בהתאם למשקל הפיזי או הנפחי (במידה ומימדי החבילה גדולים מ-17*12*4 אינץ׳) של החבילה, הגבוה מבניהם ("משקל לחיוב") כאשר הוא מעוגל כלפי מעלה לפאונד הקרוב. משקל נפחי נקבע על פי הכפלת האורך, הרוחב והגובה של החבילה באינצ׳ים וחלוקת התוצאה ב- 139.
  6. עבור חבילות שנחשבות Oversized (גדולות מ17X12X4 אינץ'), דמי המשלוח האויריים נקבעים לפי משקל או נפח החבילה -  הגבוה מביניהם, וזאת בהתאם למחירון של חברת השילוח המבצעת את המשלוח. אנו נקפיד להשתמש בשירותי השילוח של חברת שילוח מוכרת והזולה ביותר שנמצא. זמן המסירה יהיה ארוך יותר מזמן המסירה הרגיל של אחד משירותי השילוח.
    
    
 16. אופציות השילוח שאנחנו מציעים -
  1. משלוח אקספרס - נשלח על טיסה מסחרית ומגיע אליכם עם חברת שליחים מקומית או באיסוף מנקודת מסירה. המשלוח מגיע תוך כ-5-10 ימי עסקים וכולל מספר מעקב שישלח ללקוח מספר ימים לאחר שילוח החבילה. בתקופות של מצב ביטחוני לא יציב יתכנו עיכובים בתהליך השילוח. 
  2. שילוח ימי באוויר -   ישלח בדומה לשילוח אקספרס, רק בעלות נמוכה יותר ויגיע לאחר כ-30-40 ימי עסקים.       
  3. משלוח דואר (להלן: דרך הדואר - "USPS") - המשלוח יגיע לסניף הדואר הקרוב לביתך ותקבל פתק ו/או הודעת סמס המעדכן על הגעתו. החבילה תגיע תוך כ-8-12 ימי עסקים בשילוח דואר פלוס הכלל מספר מעקב וללא אחריות או ביטוח. DealTas לא תהיה אחראית על עבודת הדואר בשום צורה שהיא לרבות סריקת חבילות, עיכובים וכו׳. זמני השילוח דרך הדואר הם הערכה בלבד ואין לראות בזמנים אלו כהתחייבות.
  4. חבילה שמשקלה עולה על 15 ק״ג ו/או חבילה שאורך אחת הפאות מעל 1 מטר תימסר על משטח למדרכה שליד הבית, בתיאום מראש. תהיה תוספת תשלום עבור הובלה פנים ארצית של חבילות חריגות אלו והתוספת תקבע בהתאם לאזור המגורים, משקל ומימדי החבילה הסופיים. המטען יגיע על משטח עד למדרכה שליד הבית ובהתאם לתעריפים של חברת שליחים.
  5. לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בקשר עם אופן מסירת המשלוח לכתובתו.
  6. במידה ותרצה מסירה לדלת הבית DealTas תנסה לסייע לאתר חברת הובלות לצורך המסירה. אתה יכול לאתר חברה עצמאית. העלות הינה בהתאם לעלות חברת ההובלה שנבחרה. לא תהא לך כנגד החברה כל טענה ו/או חבות בנוגע לנזקים ושירות חברת ההובלות.
  7. בשילוח שמתבצע עם שירות הדואר (ודואר פלוס) מרגע דרישת התשלום לשירות, המשתמש יודע, מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות על החבילה אם לא שולם ביטוח על החבילה, והמשתמש לא יבוא בטענה כלפי החברה (או מי מטעמה) בשום מקרה של נזק או אבדן, באם הוא לא רכש ביטוח לחבילה.
 17. מבצעים וקופונים- תנאים והגבלות:
   DealTas מקיימת מבצעים שונים ומעניקה קופונים והנחות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים, קופונים והנחות ללקוחות ביבוא אישי בלבד עם ההגבלות הבאות:
  1. בשילוח אקספרס בלבד.
  2. לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד לשילוח חבילה.
  3. אין כפל מבצעים - לא ניתן לשלב קופון /הטבה/ מבצע /הנחה/ זיכוי.
  4. יש לממש שווי הטבה/קופון בשילוח אחד.
  5. ההנחה היא מעלות השילוח ללא שירותים נלווים, מיסים ואגרות מכס.
  6. הקופונים אינם ניתנים להעברה והינם אישיים.
 18. הטבות ללקוחות חוזרים -  
  1. ככל ששולחים יותר, מרוויחים יותר - עד 25% הנחה קבועה בכל שילוח אקספרס. ההנחה נקבעת לפי כמות שילוחי האקספרס ב-120 ימים האחרונים:

   מספר שילוחי אקספרס ב-120 יום האחרונים

   הנחה קבועה

   2-5

   10%

   6-9

   20%

   10+

   25%

   ההנחה תקפה בשילוח אקספרס ללא כפל מבצעים/הטבות/הנחות. ההנחה תקפה על עלות השילוח בלבד ולא על שירותים נלווים, מיסים ואגרות. DealTas רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עלות השילוח לא תהיה נמוכה מ-$20. בכפוף לתנאי השימוש בשירות
  2. ניתן לממש ולהשתמש בהטבת הנקודות שנצברו מתוכנית ההטבות מהאתר הקודם עד לתאריך 1.3.2022
  3. מבצע לקוחות חדשים - תקף למצטרפים/יבואנים חדשים וההנחה תחול על המשלוח הראשון עם DealTas ביבוא אישי. הטבה זו אינה כוללת לקוחות מסחריים. DealTas שומרת לעצמה את הזכות לאמת את פרטי הלקוח לפני שילוח החבילה לפני מתן ההטבה ו/ או לסרב למתן ההטבה ו/ או לבטלה ללא הודעה מוקדמת.
  4. מבצע ״חבר מביא חבר״ - ללקוחות שהפנו ל-DealTas לקוח חדש. ההטבה הינה חד פעמית עבור שילוח אקספרס על כל הפניית לקוח חדש, אינה ניתנת להעברה והינה אחת למשפחה. DealTas שומרת לעצמה את הזכות לאמת את פרטי הלקוח לפני מתן ההטבה או לסרב למתן ההטבה או לבטלה ללא הודעה מוקדמת.
  5. DealTas רשאית לשנות ו/או להפסיק כל מבצע או הנחה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כך. מומלץ לקרוא את פרטי המבצע הספציפיים המפורטים באתר ו/או על גבי הקופון. במקרה של סתירה בין הוראות המבצע ו/או הקופון לבין תנאי שימוש אלו - ייגברו הוראות המבצע ו/או הקופון. - בדר"כ תנאי השימוש גוברים על התנאים במבצע ולא הפוך
 19. עלות שירותים לוגיסטיים/ נלווים
  1. רוב השירותים הלוגיסטיים שלנו הינם בחינם כחלק מהשירות שלנו כגון איחוד חבילות מאותו המוכר ומאותה הזמנה, אריזה חסכונית, ועוד. ישנם שירותים לוגיסטיים/ שירותים נלווים ש-DealTas מספקת לבקשת המשתמש כגון, בדיקת תוכן החבילה, צילום תוכן החבילה ועוד תגבה DealTas ממך, בהתאם לסוג השירות, עלות נוספות, בהתאם לעלויות המפורסמות בטבלה זו. החברה תהיה רשאית לשנות את עלויות השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכן DealTas מציעה תמיד להתעדכן מעת לעת בעלויות שירותים אלו.
  2. אחסנה – אנחנו שמחים להעניק 14 יום אחסון ללא תשלום עבור כל חבילה שנמצאת במחסן מיום לאחר הימסרה לנו. החל מהיום ה-15 יגבו דמי אחסון בסך של $6 לשבוע איחסון או חלק ממנו עבור כל חבילה.
  3. איחוד חבילות –   הינו בעלות של $3 לכל חבילה מאוחדת (מינימום $6 עבור איחוד 2 חבילות). במידה ובצעתם הזמנה אחת (מספר הזמנה אחד) והמוכר פיצל אותה לכמה משלוחים אלינו לא תשלמו על איחוד חבילות. במתן שירות האיחוד, אנחנו מאפשרים לכם לרכוש מוצרים ממגוון אתרים או לבצע קניות חוזרות באותו אתר ולאחד את כל ההזמנות לחבילה אחת למשלוח לארץ.
   *הבהרה לגבי הזמנות מאתרים שהם פלטפורמת Marketplace - אמאזון כמו אי-ביי, Poshmark ועוד הינו פלטפורמת Marketplace בו קיימים מוכרים רבים. רכישה מכל מוכר באותה פלטפורמה הינה הזמנה בפני עצמה וכך גם אמזון / אי-ביי מתייחסים לכך. לכן, מבוצעת ההפרדה במשלוחים מאחר והחבילות יוצאות ממקומות שונים וממוכרים שונים. במידה וההזמנה מאמזון מכילה מוכר אחד, לדוגמא רק אמאזון (Sold by Amazon) אז לא יהיה חיוב על איחוד חבילות.
  4. חבילה ללא דורש - חבילה המאוחסנת במחסננו מעל ל-30 יום (60 יום במידה והנך מנוי ב- DealPass פלוס) בין אם מדובר על חבילה שעודכנה כבר בחשבון לקוח או ממתינה לפניית לקוח (עקב אי יכולת המחסן לשייך אותה לחשבון ספציפי) ללא מענה/פניה מצד הלקוח למיילים המתריאים על סיום האיחסון תוגדר החבילה כ"לא נדרשת”. החבילה תוסר מחשבון הלקוח/מחסן ותיתרם לאחת מהעמותות השונות באזור בוסטון. בזאת DealPass מסירה כל אחריות מחבילה זו.
  5. הרחבת אחריות על משלוחים - DealTas מספקת אחריות עד שווי חבילה של $100 (חוץ משילוח עם הדואר). הרחבת אחריות הינה בעלות של $3 על כל $100 נוספים או חלק מהם.
  6. בקשה לביטול שילוח - המחסן משקיע שיקול דעת, אנרגיה וזמן בכדי לארוז כל חבילה בצורה האופטימאלית ביותר ולהוציאה לדרך בהקדם האפשרי לאחר התשלום. עבור ביטול שילוח מכל סיבה שהיא תגבה תוספת של $6. DealTas אינה מתחייבת לעצירת החבילה, רק במידת האפשר.
  7. בדיקת תכולה - בעלות של $5 לחבילה נשמח לבדוק את תכולת החבילה לוודא שהכל הגיע ללא נזק נראה לעין, כולל ספירת הפריטים, לפני שילוחה לישראל. הבקשה/תשלום עבור השרות מתבצע דרך חשבונך הפרטי במסך ההזמנות שלך.
  8. צילום חבילה- שרות צילום תכולה בעלות של $5 לחבילה. הבקשה/תשלום מתבצעים דרך חשבונך הפרטי במסך ההזמנות שלך.
  9. ויתור על חבילה- המחסן יכול להסיר חבילה מחשבונך במידה והחלטת לוותר עליה ללא עלות נוספת. בקשת השרות תתבצע על ידך דרך מסך ההזמנות שלך.
  10. ביטול עסקת ייבוא אישי/מסחרי - במידה ומדובר בשילוח לא סטנדרטי, יתכנו עלויות ביטול עסקה בסך 6 דולר ועד 20% מגובה העסקה לשיקול דעת חברת DealTas.
  11. תוספת על חבילה חריגה - חבילה במשקל העולה על 15 ק״ג תימסר על משטח למדרכה שליד הבית, בתאום מראש. תהיה תוספת תשלום עבור הובלה פנים ארצית של חבילות במשקל 15 ק״ג ומעלה ו/או חבילה שאורך אחת הפאות מעל 1 מטר. התוספת תקבע בהתאם לאזור המגורים. המטען יגיע על משטח עד למדרכה שליד הבית ובהתאם לתעריפים של חברת שליחים.
  12. הפצת החבילות הינה לנקודות מסירה/איסוף כברירת מחדל. במעמד התשלום עבור השילוח ניתנת אפשרות בחירה למסירה עם שליח עד הבית בתוספת של $4.
 20. מנויים -
  1. הטבות המסלולים השונים תקפים ביבוא אישי בלבד, ללקוח פרטי (לפי הגדרת המכס).
  2. החיוב הינו חודשי בהתאם למסלול הנבחר. החיוב מתחדש ונעשה בהוראת קבע פעם בחודש.
  3. ביטול התוכנית תעשה באופן עצמאי דרך חשבון הפייפאל הפרטי. החיוב הוא לכל החודש ולא ינתן זיכוי על ביטול באמצע החודש. 
  4. שינוי תוכנית/מסלול כרוך בביטול התוכנית והרשמה מחודשת (ביטול רצף משמעותו ביטול המנוי/ חברות לכל המשתמע מכך).
  5. החזר כספי Cash Back - בכל שילוח לישראל שתבצע באמצעות שירות "כתובת בארה״ב", נצברו לזכותך % הנחה מסוים (בהתאם למנוי המעודכן בחשבונך) זאת במשך תקופה של 4 חודשים רצופים של מנוי/ חברות. בתום תקופת הארבעת החודשים מועבר זיכוי כספי עד כ- 15 אחוז (בהתאם למנוי הרלוונטי) מעלויות השילוח אקספרס ששולמו בפועל, בכל 4 חודשים רצופים של מנוי/ חברות. הכסף יועבר לחשבון ה-PayPal של הלקוח, המוכר לנו מחשבון הלקוח הפרטי באתר, בדולרים ארה״ב. זכאות לזיכוי כספי לאחר 4 חודשי מנוי/ חברות רצופים באחד מהמסלולים בתשלום כאשר סכום הזיכוי חייב להיות גבוה מ-10 דולר. 
  6. הזיכוי יכנס לחשבון הפייפאל, המוכר לנו מחשבוך הפרטי באתר, לאחר כמה ימים עסקים מסגירת התקופה. כל חשבון פייפאל שאינו מוכר יכול לגרום לעיכוב בקבלת הזיכוי.
  7. ההטבה הינה אישית, אותה אתה צובר ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי ו/או כל מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי כלשהו.
  8. לוח הזמנים של הזיכויים:
  9. עבור שילוחים בין התאריכים --> סגירת התקופה לצורך חישוב ה-CashBack

   1 דצמבר עד 31 במרץ -- > סגירת התקופה יהיה ב-30 לאפריל.

   1 אפריל עד 31 ביולי -- > סגירת התקופה יהיה ב-31 לאוגוסט.

   1 אוגוסט עד 30 נובמבר -- > סגירת התקופה יהיה ב-30 דצמבר.

  10. בדיקת תכולת חבילה - ניתן לקבל תמונה של תכולת החבילה למייל, כחלק מבדיקת חבילה רק במסלול ״פלוס״. בכל מקרה, בדיקת חבילה לא תכלול בדיקת תקינות או הפעלת המכשיר/פריט. ההטבה ניתנת למימוש עד 5 פעמים בחודש קלנדרי כל עוד התוכנית פעילה. ניתן לבקש בדיקת חבילה בפנייה למייל שירות הלקוחות [email protected]
  11. הטבת איחוד חבילות - עד 5 איחודי חבילות בשילוח אחד. החל מהחבילה ה-6 המאוחדת תחול תוספת האיחוד הרגילה בגובה $3 לחבילה מאוחדת.
  12. אחסון - חבילה המאוחסנת מעל ל-30 יום ללא מענה מצד הלקוח לניסיונות ההתקשרות של החברה, תוגדר כ"לא נדרשת" ותוחזר לספק במידה וניתן. במידה ולא ניתן לשלוח חזרה לספק, החבילה תתרם לאחת העמותות בבוסטון לאחר 60 יום. בזאת DealTas מסירה כל אחריות מחבילה זו.
  13. שחרור פרטני - לעיתים המכס מבקש לעכב חבילות ואלו משוחררות בהליך פרטני שכרוך בתוספת עמילות מכס.
  14. ביטול שילוח - החברה משקיעה משאבים, שיקול דעת, אנרגיה וזמן בכדי לארוז ולהכין כל חבילה בצורה האופטימלית ביותר ולהוציא את אותן לדרך בהקדם האפשרי.
  15. החזרות - כל עוד החבילה במחסני החברה ויש צורך להחזירה לספק. עלות הטיפול בהחזרה לספק הינה $10 ללא קשר לעלות המשלוח חזרה למוכר במידה ועל חשבון הלקוח. עבור לקוחות במסלולים ״לייט״ ו-״פלוס״, עלות הטיפול תינתן בחינם (עד 5 החזרות בחודש קלנדרי), יחד עם זאת, ייתכן ותהיה עלות שילוח חזרה למוכר, ורק היא תהיה על חשבון הלקוח (״הבול״ על החבילה).
  16. לא ניתן להכיל הטבה רטרואקטיבית עבור חבילות שנקלטו לפני יום הפעלת המנוי. ההטבות יחולו על חבילות שיתקבלו במחסנינו לאחר הפעלת המנוי. עדכון על הפעלת המנוי ישלח למייל הלקוח המוכר לנו מחשבונו הפרטי באתר. עדכון ההטבה עד ליום עסקים אחד מתאריך הרישום.
  17. החברה רשאית לשנות מעת לעת את שיעור נקודות הזכות הנצבר בכל רכישה ובגינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדין.
 21. מיסוי אגרות היטלים ועמלות של מכס ישראל
  1. על החבילות שהזמנת חל הדין הישראלי. בהתאם לחוקי ונהלי המכס של ישראל, כאשר חבילה מגיעה לאחד מהמרכזים הלוגיסטיים של החברה בעולם, מבוצעת בדיקה של תוכן החבילה לצורכי תמחור המוצר המצוי בחבילה, סיווגו בקטגוריית מכס הרלוונטית, בדיקת מסמכים (חשבונית, תעודת משלוח וכו'). למעט במקרים חריגים ובכפוף לדין החל, הבדיקה אינה כוללת פתיחה של אריזת המוצר. 
  2. "מיסים" בגין עסקה לצורך תנאי שימוש אלה, כוללים מיסים (מע"מ, מכס ומס קניה ככל שיחולו); אגרות שונות; תשלומים בגין אישורים מיוחדים; היטלים; קנסות; דמי טיפול; אחסנה במחסני המכס ועמלות בגין ביטחון; מחשב; עמילות ושחרור ממכס.
  3. באחריות הלקוח לבחון את סוגיות המס בעצמו באתר מכס ישראל.
  4. המכס בישראל לא מאפשר לפצל פריטים מחשבונית רכישה אחת למספר חבילות/ משלוחים לישראל - ניתן לאחד חשבונית אחת או יותר לשילוח בחבילה אחת בלבד. 
  5. כל שילוח בשווי הגבוה מ-$1000 או כל חבילה יוצאת דופן מבחינת המכס, יהיה כרוך בשחרור פרטני ולכן תהיה תוספת בגובה 75 דולר (לעומת שחרור קולקטיבי). שילוח מסחרי יהיה תמיד מחוייב בשחרור פרטני בגובה 75 דולר ללא יוצא מהכלל כולל ללקוחות הרשומים במסלול המנויים.
  6. עלויות המסים הסופיות ייקבעו על ידי המכס עם הגעת החבילה למעמד השחרור בארץ ייתכן כי תדרש לשלם הפרשי מסים עקב סיבות שונות כגון סיווג לקטגורית מכס שונה, אי התאמת מוצר, יבוא מסחרי, וכיוצ"ב. אתה מצהיר כי אתה יודע ומסכים לכך, ולא תהיה לך כל טענה כנגד DealTas ו/או מי מטעמה בגין כך. אתה מתחייב לשלם הפרשי מסים במלואם ו/ או עלות שיחרור פרטני ככל שיהיו וזאת מיד עם דרישה ראשונה לכך. 
  7. DealTas אינה אחראית לכל סוגי המיסים, ככל שאלו חלים על שירותיה, לרבות מכס, מס קנייה, מס ערך מוסף, אגרת מכס, עלויות שיחרור פרטני, עלויות אחסון במכס  או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח או תכולתו. כל המיסים וההיטלים הללו הינם באחריות הבלעדית של הלקוח, וכל דרישה להמצאת מסמכים ואישורים לרשויות המס תחול עליו בלבד.
  8. בכל אחד מהשירותים שתרכוש באתר (ייבוא אישי, ייבוא מסחרי, קונים בשבילך או כל שירות אחר), אתה הוא היבואן של הפריטים הנשלחים לארץ. DealTas אינה אחראית לגובה תשלום המיסים, מכסים, מס קניה, מע"מ, אגרות למיניהן, היטלים, היתרי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, ו/או כל תשלום חובה אחר שיוטל על המשלוח ו/או על המשתמש על ידי הרשויות. אתה הינו האחראי הבלעדי לתשלומים אלו ומחויב לפעול ע"פ הנחיות מכס ישראל ו/או הגורמים המתאימים האחרים בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, אגרות למיניהן, היטלים וכיוצ"ב.
  9. חישוב עלויות המיסוי יבוצע באתר לפי דיני המס החלים על ייבוא בישראל וכן לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י רשויות המכס בישראל ושיעור המע"מ החל. המשתמש יודע ומסכים, כי חישוב המס המופיע באתר הינו משוער בלבד וכי עשויים להיות הפרשי תוספת מס נדרש אשר ייגבו ממנו.
  10. במידה ושווי המוצרים שנרכשו + המס המקומי קטן או שווה ל-$75 - החבילה לא תהיה חייבת במיסים. במידה ושווי המוצרים + המס המקומי גדול או שווה ל-$75.01 - החבילה תהיה חייבת במיסים לפי חישוב של שווי החשבונית + המס המקומי + עלות השילוח בתוך ארה״ב.
  11. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, אופן חישוב המס על ידי רשויות המס בישראל כולל את שווי המוצר עצמו + המיסים וטיפול/שילוח מקומי + עלות השילוח הסטנדרטית שמחושבת לפי $5 לכל קילו או חלקו/ לחבילה (5$ לק״ג/ חלק ממנו * סה״כ שווי הרכישה כולה).
  12. הנך מסכים לכך כי הן ב"משלוח אקספרס״ והן ב"משלוח  ימי באויר" חישוב המסים אינו סופי והוא מהווה הערכה בלבד וכי עלות המיסים הסופית תיקבע במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח מהיר ובהתאם לרישומון המכס וסיווג הפריט המיובא. המשתמש מתחייב לשלם לחברה מיד עם דרישה הראשונה את הפרשי המסים ו/או אחסון במחסני המכס ו/או עלויות נוספות לפי דרישת המכס ככל שיהיו.
  13. במשלוח אקספרס ובמשלוח ימי באוויר החבילה תהא פטורה מתשלום מיסים בייבוא אישי עבור מוצרים עד לעלות של 75 דולר כולל. עבור מוצרים שערכם מעל ל- 75 דולר יחולו מיסים לפי ערך הפריט ולפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
  14. החל מתאריך 10.1.18 הושת על ידי המכס בישראל אגרת מכס  - עבור חבילות שערכן מעל  99.99 דולר ועד 499.99 דולר - תחול אגרת מכס בסך 6.5 דולר.
    עבור חבילות שערכן 500 דולר ועד 999.99 דולר - תחול אגרת מכס בסך 20.60 דולר.
    כשערך החבילה מעל 1,000 דולר - תחול אגרת מכס בסך 26.60 דולר בתוספת עמלת שחרור פרטני בסך 75 דולר. 
  15. במידה וחבילה הוגשה למכס והחל תהליך שחרור ממכס, והלקוח מבקש לשחרר את החבילה עצמאית או ע"י עמיל מכס אחר, לא ניתן יהיה להעביר את תעודת העיכוב לידי הלקוח או בא כוחו. במידה והחבילה עדיין לא הוגשה למכס וטרם החל תהליך השחרור מהמכס, הלקוח יכול לבקש להעביר את תעודת העיכוב אליו או לעמיל המכס שמייצג אותו לשחרור עצמאי.
  16. המכס/עמיל המכס רשאי לעצור כל חבילה לפי שיקול דעתו ולבדוק אותה ו/או לעכב את שחרורה. כל חבילה שתידרש לבדיקה מיוחדת בהתאם להחלטת המכס/עמיל המכס תחויב בעמלת שחרור בגובה 75 דולר ובתוספת דמי אחסון במחסני המכס וזאת ללא קשר לעלות המוצרים בחבילה.
  17. שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה יחויבו בטיפול ובעמלת שחרור פרטני בסך של 52 דולר.
  18. DealTas לא תהיה אחראית על עבודת המכס בשום צורה שהיא לרבות סריקת חבילות, עיכובים, קנסות, חיובים נוספים וכו׳.
  19. מידע נוסף אודות חוקיות יבוא ומיסוי ניתן למצוא בדף מדריך המיסים והמכס, אך אין האמור מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא ופרטים נוספים בנושא מיסים יש לבדוק באתר רשות המיסים
  20. כל יבואן יכול לפנות למייל שירות הלקוחות של החברה עם בקשה לקבלת ״רישומון יבוא״ - זאת  ללא כל עלות נוספת.
 22. עלויות השילוח והשירותים הלוגיסטיים
   מפורטים בטבלת העלויות המופיעה באתר החברה. יש לבדוק את עלות המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסמים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אנחנו תמיד ממליצים לבדוק באתר שלנו שוב לפני ביצוע שילוח. כל החבילות נמדדות ונשקלות ע"י מכונה אוטומטית. אתה מודע ומסכים לכך כי תיתכן סטייה של כ- 1 אינץ׳/ Inch בכל פאה וכ- 1 אונץ׳/ OZ במשקל החבילה אשר בתורה עשויה להשפיע גם על מחיר השילוח.
 23. ביטוח
  1. הכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקף בעת מעמד התשלום עבור שילוח חבילה לישראל ומסתיים בחתימת המשתמש על תעודת המשלוח או הוכחת מסירה אחרת. DealTas מעניקה ביטוח אוטומטי בגובה $100 לכל החבילות שישלחו באפשרות השילוח "אקספרס", "ימי באוויר" ו"אקספרס פריוריטי". גובה הביטוח כולל את שווי החבילה והסכום ששולם עבור דמי השילוח בלבד והינו לחבילות בשווי הנמוך מ $300.
  2. לא ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי לאחר ביצוע התשלום עבור שילוח חבילה.
  3. ניתן לפנות למכס ישראל לבקשת החזר מיסים במקרה של אובדן בלבד, בהתאם לנהלי המכס.
  4. תוספת ביטוח עבור חבילות בשווי העולה על $100 נתון לשיקול דעתו של הלקוח למעט עבור חבילות בשווי העולה על $300, שעליהן חלה חובת הוספת ביטוח. לקוח שאינו מעוניין לבצע תוספת ביטוחית לחבילה, מסיר מ- DeaTas ומחברת הביטוח כל אחריות במקרה אובדן או נזק לחבילה.
  5. במידה ולא בוצע תשלום עבור ביטוח לחבילה בשווי העולה על $300, לא ניתן לפתוח תיק תביעת ביטוח לחבילה שניזוקה או אבדה במשלוח. חבילות ששווין גבוה מ-$1,500 אנו ממליצים לבצע איסוף עצמאי ישירות מנתב"ג. פרטי איש קשר לצורך תיאום האיסוף ימסרו ע"י שרות הלקוחות שלנו.
  6. הביטוח מכסה אובדן ונזק רשלני שניתן להוכיח כי נוצר במהלך תהליך השילוח עצמו ואינו מכסה את המוצרים הבאים:
   1. עתיקות
   2. מוצרי יד שנייה ומוצרים מחודשים
   3. מוצרים קפואים
   4. מוצרים שבירים כגון דברי פורצלן, קרמיקה וזכוכית.
   5. חפצי אמנות
   6. מוצר המכיל נוזלים מכל סוג שהוא
   7. כסף, מטבעות, ניירות כסף, המחאות מכל סוג שהוא
   8. מוצרים האסורים ליבוא לישראל עפ"י חוקי המכס
   שילוח פריטים אלו הינם על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולזה לא תהיה כל טענה או דרישה בדבר נזק או אבדן שנגרם בקשר עם פריטים אלו. DealTas אינה אחראית ואינה מבטחת מוצרים כאמור גם במקרה בו הלקוח שילם עבור רכישת ביטוח. במקרה בו שולם עבור רכישת ביטוח, תשיב DealTas ללקוח את סכום התשלום עבור הביטוח במלואו מיד לאחר קבלתו. המשתמש רשאי לבטח מוצרים משומשים ובמקרה זה הביטוח יהיה רק למקרי אובדן ולא למקרי נזק.
  7. התעריף עבור רכישת תוספת ביטוח הינו בעלות של $3 לכל $100 נוספים או חלק מהם.
  8. ישנה השתתפות עצמית על כל פתיחת תיק תביעה לביטוח בסך $50.
  9. לצורך הפעלת הכיסוי הביטוחי, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות דרך הדוא"ל [email protected] לא יאוחר מ- 48 שעות ממועד קבלת המשלוח, וכן לפעול באופן המתואר להלן:
   1. עם קבלת החבילה, יש לאתר נזקים במוצר ובקופסת המשלוח וליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתב עד 48 שעות ממועד קבלת החבילה. המשתמש יודע ומסכים, כי הוא רשאי לתבוע את הביטוח אך ורק באם פנה אל DealTas בטענת נזק תוך 48 שעות מעת קבלת המוצר לביתו.
   2. יש לצלם את קופסת המשלוח מכל הצדדים, האריזה הפנימית, כולל תמונה ברורה של תווית השילוח ולאחר מכן את המוצר הפגום עצמו.
   3. יש להכין את הניירת הרלוונטית - תעודת המשלוח של חברת ההפצה בישראל (אם קיימת), חשבונית הרכישה והתמונות ולצרפן לפניה בכתב שתשלח לכתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות.
   4. לחתום על כל מסמך שיידרש לרבות מסמך שיבוב לטובת חברת הביטוח.
  10. מובהר מודגש ומוסכם כי תנאי להפעלת הכיסוי הביטוחי הינו תשלום עבור שילוח החבילה לישראל וזאת רק לאחר קליטת החבילה בחשבון הלקוח.
  11. ל-DealTas ולחברת הביטוח יחד ולחוד שמורה הזכות לפצות את הלקוח במוצר זהה במקום המוצר שניזוק ובמקום פיצוי כספי.
 24. אחריות על המוצרים-

  לא משנה באיזו צורה נרכש המוצר, האחריות הבלעדית בגינו הינה של היצרן או הספק. יש להקפיד לאתר את תעודת האחריות שהונפקה על ידי היצרן. בכל דרישה/טענה או תביעה בעניין מוצרים אלו, יש לפנות ישירות לגורם המנפיק את תעודת האחריות או ליצרן. DealTas אינה נושאת בשום אחריות בגין המוצרים שנרכשו, מידות לא תואמות להזמנה, כמות פריטים שגויה, טיב המוצרים, איכותם והתאמתם לרבות אחריות להפסדי רווח, הפסד עיסקי או כל נזק אחר.

 25. אחסון במרכז הלוגיסטי
  1. החברה מעניקה ללקוחותיה 14 ימי אחסון ראשונים ללא עלות. החל מהיום ה- 15 תהא עלות בסך 6$ לשבוע ימים / חלק מכך לחבילה.
  2. עלות האחסון הינה אחת לכל חבילה מאוחסנת זאת ללא כל קשר למשקל ומימדי החבילה. 
  3. חבילה המאוחסנת במחסננו מעל ל-30 יום (60 יום במידה והנך מנוי ב- DealPass פלוס) ללא קשר מצד הלקוח לפניות ו/ או פניות התראה על סיום האחסון תוגדר אוטומטית כחבילה "לא דורש”. החבילה תוסר מחשבון הלקוח ותיתרם לאחת מהעמותות השונות באזור בוסטון. בזאת DealTas מסירה כל אחריות מחבילה זו.למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תרומת החבילות הנטושות. חשבון הלקוח יעודכן בהתאם.
 26. הפצה בישראל
   שירותי החברה כוללים איסוף המוצרים ממחסני המכס לאחר שחרורם והפצה ללקוח, כאשר החברה מבצעת זאת באמצעות קבלני משנה בעלי מומחיות בתחום ההפצה בישראל. עבור חבילות במשקל לחיוב עד 15 ק"ג החברה מבצעת את ההפצה לנקודות איסוף או שליח עד הבית באמצעות חברת "בר הפצה". נקודת האיסוף תבחר לפני שהחבילה שוחררה מהמכס והלקוח קיבל הודעת סמס מחברת השליחים. במידה והמשקל לחיוב מעל 15 ק"ג החבילה תשלח עד למדרכה מול בית הלקוח על ידי חברה דואר שליחים . DealTas שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף חברות שליחים לצורך מסירת החבילה ללקוח.
  1. שירות הפצה באמצעות חברת "בר הפצה" -
   1. שילוח החבילות הינו לנקודות מסירה כברירת מחדל. חבילות גדולות תימסרנה עם שליח. גודל החבילות אשר יופנו למסירה עם שליח נתון לשיקול הדעת הבלעדי של חברת בר הפצה. במעמד התשלום עבור השילוח ניתנת אפשרות בחירה למסירה עם שליח עד הבית בתוספת 4 דולרים.
   2. שירות ההפצה ניתן לבית המשתמש ב- 2 ניסיונות מסירה שונים כאשר הניסיון השני יבוצע באם לא היה מענה במהלך ניסיון המסירה הראשון. מסירה לכתובת שאינה נכונה תחשב למצב בו לא ניתן לתאם מסירה עם המשתמש. במקרה ששני ניסיונות המסירה לא צלחו אזי החבילה תחזור למרכז המיון של חברת השליחים עד ליצירת קשר עם הלקוח על ידי DealTas לקבלת הוראות חדשות. במקרה זה הלקוח יחויב ב- 10 דולרים עבור מיון ודרישת החבילה למשלוח נוסף אליו.
   3. היה והלקוח ביקש לאסוף את החבילה מנקודת מסירה, החבילה תמתין בנקודה זו במשך שבועיים. במידה ולא נאספה החבילה לאחר שבועיים, החבילה תחזור חזרה למרכז המיון ותמתין להמשך הוראות מ-DealTas. במידה והלקוח מבקש לבצע מסירה חדשה לנקודת איסוף או מסירה עם שליח, במקרה זה הלקוח יחויב ב- 10 דולרים עבור מיון ודרישת החבילה למשלוח נוסף אליו.
   4. חבילה שמשקלה מעל 15 ק״ג ו/או בעלת מימדים חריגים החבילה תמסר עם חברת דואר שליחים ו/או כל חברה אחרת ש-DealTas תבחר עבור ביצוע שירות זה.
   5. זמני המסירה עם שליח היא בהתאם לזמני חלוקת המשלוחים - בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00, לא כולל יום ו' וערבי חג ו/או הגבלות אחרות של חברת השליחים.
   6. בבוקר יום ההפצה תשלח הודעת סמס ללקוח עם מספר הטלפון של השליח עליו נמצאת החבילה.
   7. בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר קבלה. לא יימסר משלוח למקבל מתחת לגיל 16.
   8. קבלת חתימה מאת מקבל המשלוח, באופן דיגיטלי על גבי טלפון חכם או בחתימה על טופס של החברה או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י החברה תהווה חזקה לכל שהמשלוח נמסר בהצלחה ללקוח.
  2. שירות הפצה באמצעות חברת "דואר ישראל" -
   1. השירות לבית הלקוח בהתאם לרשימת היישובים כפי שמופיע באתר דואר שליחים, ובמידה וכתובת הלקוח אינה נכללת ברשימה זאת ייתכן וההפצה תבוצע לנקודת חלוקה מוגדרת בה נמסרים דברי דואר ביישוב זה ולא לבית הלקוח (לרוב במקרה של תושב יישוב מרוחק ו/או קיבוץ, מושב או כל יישוב אחר אשר אליו נמסרים דברי דואר לנקודת חלוקה מוגדרת כגון מזכירות קיבוץ), והפצה זאת תיחשב להפצה לבית המשתמש לכל דבר ועניין.
   2. זמני חלוקת המשלוחים - בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00 וביום ו' בין השעות 8:00-12:00.
   3. עיכוב בהפצה מפאת מועד תאום עם הלקוח אינו נחשב לאיחור בזמני אספקה.
  3. חבילה במשקל העולה על 15 ק״ג תימסר על משטח למדרכה שליד הבית, בתאום מראש. תהיה תוספת תשלום עבור הובלה פנים ארצית של חבילות במשקל 15 ק״ג ומעלה ו/או חבילה שאורך אחת הפאות מעל 1 מטר. התוספת תקבע בהתאם לאזור המגורים. המטען יגיע על משטח עד למדרכה שליד הבית ובהתאם לתעריפים של חברת שליחים.
  4. משתמש שבחר לאסוף את החבילה שלו עצמאית ללא שימוש בשירותי ההפצה של החברה מסיר מהחברה ומהמבטח כל אחריות לאבדן או לנזק.
 27. חבילות מאוחדות

    חבילות מאוחדות הן שתי חבילות נפרדות (או יותר), שהמשתמש נתן הוראה לחברה לצרפן לחבילה אחת ולשלחן במסגרת חבילה אחת, זאת במקום לשלוח כל חבילה בנפרד. החבילה המאוחדת יכולה שתיארז מחדש, ויכול שחבילה אחת תהיה מוכלת בתוך חבילה אחרת. עלות שילוח החבילה המאוחדת תחויב על פי משקלה הפיזי או הנפחי הגבוה מביניהם. דמי איחוד ישולמו בהתאם לתעריף המופיע תחת סעיף ״השירותים הלוגיסטיים״ והחברה רשאית לעדכן עלויות אלו מעת לעת ועל המשתמש להתעדכן במחירים אלו טרם כל עסקה שיבצע.
 28. מדיניות פרטיות

  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד: פרטי המשתמש), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.

 29. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב גראפי של האתר, אייקונים, לוגו האתר, תמונות, נתונים וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר ובכל תוכן הכלול בו - הינם בבעלותה הבלעדית של DealTas, למעט אם מדובר במוצרים השייכים לצד ג'.
  2. חל איסור על העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, הצגה בפומבי, תרגום או כל שימוש אחר במי מתכני האתר, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של DealTas.
 30. קישורים המופיעים באתר
  1. באתר ישנם קישורים לאתרים ולמקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אינם בשליטתה של DealTas ולכן היא איננה אחראית להם ולתכניהם.
  2. עצם הקישור אליהם אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, איכותם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי
  3. אופן הצגת הקישורים באתר נערכו על פי DealTas ולשיקול דעתה בלבד. סדר האתרים המופיעים בו אינו מעיד דבר על אתרים אלו.
  4. יתכן שקישורים כאלו ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך. האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של DealTas.
 31. שימוש באתר ושינוי תנאי השימוש

  תנאי השימוש של אתר זה ניתנים לשינוי מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. DealTas רשאית, אך אינה חייבת להודיע ללקוח בדבר שינוי תנאי השימוש. בכל עת יכול הלקוח לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. הוראות אלו מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל פי תנאי שימוש אלו ואינן גורעות מהן מאומה.

 32. היעדר אחריות
  1. DealTas מבהירה כי המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. אין בכוונתה ואין ביכולתה להתאימם לצרכיו של כל לקוח ולקוח.
  2. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אחריות, במפורש או במשתמע, בגין כל נזק שייגרם לו, לאתר, ל-DealTas או מי מטעמה, למי מטעמו או לצד שלישי כלשהו. כל זאת לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימוש הלקוח או לשימוש אחרים באתר. הלקוח נדרש שלא לפעול באתר אלא על פי החוק.
  3. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או DealTas ו/או מי מטעמם הקשורות למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.
  4. בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או DealTas ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
  5. השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח. חלה על הלקוח החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיו, והאתר אינו לוקח על עצמו כל אחריות ביחס לתכנים שבו.
  6. האתר אינו מתחייב שפעולתו תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות.
  7. האתר ו-DealTas לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר/או של DealTas.
  8. השימוש בתוכן באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  9. DealTas רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל גורם אחר, וזאת ללא חובת מתן הודעה מראש.
  10. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
 33. פתרון סכסוכים - בוררות
  1. תנאי שימוש אלו והשימוש באתר מוסדרים ונשלטים על ידי חוקי מדינת מסצו'סטס ארה"ב.
  2. הלקוח מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בפני בורר יחיד ולפי חוקי מדינת מסצו'סטס. כפי שנאמר לעיל, החוק הישראלי לא יחול, למעט אם נאמר באופן מפורש.
  3. דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך 12 חודשים לאחר הולדת הטענה או העילה.
  4. ימונה בורר מוסכם על הצדדים ואם בתוך 30 יום מדרישת הבוררות לא יימצא בורר מוסכם, הבורר יתמנה לפי חוקי מדינת מסצו'סטס ארה"ב.
  5. אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך, עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגד DealTas
  6. הבורר יישם את הדין החל בהתאם לאמור לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
  7. פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה"ב במסצ׳וסטס. על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה"ב.
  8. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.
 34. פרטים להתקשרות -
  שאלות או הערות אודות האתר או תנאי השימוש יופנו ל- DealTas בכתובת אי-מייל [email protected]. ניתן לפנות אלינו לדף הפייסבוק www.facebook.com/DealTas או לצ׳ט הנמצא באתר www.DealTas.com.